Trang chủ / Cam kết đảm bảo chất lượng / Hệ thống Đảm bảo chất lượng

Hệ thống Đảm bảo chất lượng

Cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi năm học 2017-2018

Thực hiện nội dung Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học Thuỷ lợi công khai cam kết chất lượng đào tạo năm …

Xem thêm

Cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi năm học 2016-2017

Thực hiện nội dung Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học Thuỷ lợi công khai cam kết chất lượng đào tạo năm …

Xem thêm

Giới thiệu khung đảm bảo chất lượng của mạng lưới AUN -QA

Để phát triển, thực thi, duy trì và nâng cao chất lượng trong GDĐH, các trường đại học cần thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng. Báo cáo Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của UNESCO năm 2003 (UNESCO, 2003) định nghĩa đảm bảo chất lượng …

Xem thêm