KHCB – Tài nguyên

Tài liệu tham khảo Vật lý đại cương

Các bạn sinh viên thân mến! Việc đào tạo đại học, cao đẳng theo chế độ Tín chỉ nhằm kích thích tính độc lập, sáng tạo và tự học của sinh viên, nâng cao trình  độ của người học trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên để thực hiện được …

Xem thêm