Trang chủ / Sinh viên / Tổ chức Đoàn – Hội

Tổ chức Đoàn – Hội

Giới thiệu tổ chức Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Vũ Văn Kiên

Chức vụ: Bí thư
Điện thoại: 037-7696583
Email: vuvankien@tlu.edu.vn

Vũ Hồng Phương
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 082-2086738
Email: vuhongphuong@tlu.edu.vn

Hoàng Ngọc Bảo Sinh
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 039-3356161
Email: baosinh21@gmail.com

Ban thường vụ

(05 đồng chí: 03 Đ/c Bí thư và p.Bí thư + 02 Đ/c Ủy viên)

– Đ/c: Nguyễn Tùng Minh – Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường.
Chi đoàn: Cán bộ giáo viên
Email: tungminh@tlu.edu.vn.
Tel: (+84) 981.142.258

– Đ/c: Trần Xuân Bình – Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường.
Chi đoàn Cán bộ giáo viên
Email: tranxuanbinh@tlu.edu.vn.
Tel: (+84) 824.236.197

Ủy ban kiểm tra: 05 đồng chí

– Đ/c: Trần Xuân Bình – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn trường và 04 thành viên

Văn phòng Đoàn trường: 02 đồng chí

– Đ/c: Phan Nguyễn Vĩnh Duy – Chánh văn phòng Đoàn trường
Email: vinhduy@tlus.edu.vn
Tel: (+84) 339.744.715

– Đ/c: Huỳnh Hải Tường – Phó Chánh văn phòng Đoàn trường
Email: tuongsoong@gmail.com
Tel: (+84) 971.717.545

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu Đại học Thủy Lợi

Trực thuộc: Tỉnh đoàn Bình Dương
Địa chỉ: Văn phòng Đoàn thanh niên (Youth Union) – Tầng 01 – Ký túc xá Trường Đại học Thủy Lợi Tp.HCM và Bình Dương
SĐT: (+84) 283.8405.018 – Email: doantncs2@tlu.edu.vn

2. Sơ lược về quá trình phát triển

Đoàn trường Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi tiền thân từ một Chi đoàn, sau đó là Liên chi Đoàn trực thuộc Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trường Đại học Thủy lợi.

Từ năm 2007 – 2015: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi chính thức trở thành đơn vị Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh theo quyết định số: 057-QĐ/TCCS của Ban Thường vụ Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh ra ngày 15/06/2007.

Từ năm 2015 đến nay: Thực hiện nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên, chung tay xây dựng chiến lược phát triển của Nhà trường. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi chuyển cơ sở Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Dương theo quyết định số: 435-QĐ/TĐTN-TCKT của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương ra ngày 23/04/2015.

Nỗ lực hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi đã trải qua 04 kỳ Đại hội. Tuy thời gian không dài nhưng tuổi trẻ Phân hiệu luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của một đơn vị Đoàn dưới mái trường Thủy lợi Anh hùng luôn là lá cờ đầu, đã có những đóng góp tích cực cho công tác Đoàn, hội và phong trào thanh niên, sinh viên trong Nhà trường; Phong trào thanh niên, sinh viên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Tỉnh Bình Dương cũng như nhiều địa phương ở Nam bộ và Tây nguyên. Góp phần cùng Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất.

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu trường Đại học Thủy tiến hành Đại hội nhằm kiện toàn và củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn. Đoàn trường tin tưởng rằng: Ban chấp hành Đoàn trường dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Ủy – Ban Giám Đốc, tỉnh Đoàn Bình Dương sẽ chung tay cùng với hơn 1.600 Đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa V Nhiệm kỳ 2019 – 2022, xây dựng nên trường Thủy Lợi anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức chính trị, xã hội, có nhiệm vụ tập hợp đoàn viên thanh niên trong toàn Trường tu dưỡng đạo đức, tác phong, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học vì sự nghiệp giáo dục của Đất nước.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi giữa các kỳ Đại hội; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Nhà trường và sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Đoàn Bình Dương; lãnh đạo các Liên chi đoàn trực thuộc và chi đoàn Cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nghị quyết của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi lần thứ V – Nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi quyết định quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chấp hành; quyết định các chủ trương, biện pháp và lãnh đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn Bình Dương, Đoàn trường lần thứ V và Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường; Quyết định chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường hàng năm; Giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi tham mưu và đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường. Thảo luận và phê chuẩn các báo cáo định kì hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Ban thường vụ Đoàn trường.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi quyết định triệu tập và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, Hội nghị đại biểu của Đoàn; giới thiệu nhân sự để bầu Ban Chấp hành Đoàn trường; quyết định việc cho rút tên và bầu bổ sung các chức danh do Ban Chấp hành Đoàn trường bầu ra; quyết định kỷ luật và xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đoàn.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban Giám đốc, tỉnh Đoàn Bình Dương và sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị trong trường, công tác đoàn và phong trào sinh viên trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu đáng kể.

4. Cơ cấu tổ chức

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là đơn vị khối các trường ĐH – CĐ – THCN trực thuộc tỉnh Đoàn Bình Dương từ ngày 23/04/2015 đến nay.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi dưới sự điều hành trực tiếp của Ban chấp hành Đoàn trường gồm 17 đồng chí (Căn cứ theo quyết định số: 438-QĐ/TĐTN-TCKT của BCH Đoàn tỉnh Bình Dương V/v Công nhận kết quả Đại hội khóa V – Nhiệm kỳ 2017 – 2019), nhận nhiệm vụ từ Đảng ủy phân hiệu Đại học Thủy lợi và tỉnh Đoàn Bình Dương.

Đoàn trường bao gồm: 06 Ban chuyên môn, 05 Liên chi Đoàn và 34 Chi đoàn trực thuộc, bao gồm các 32 chi đoàn theo ngành, 01 Chi đoàn Cán bộ giáo viên, 01 Chi đoàn Viện Thủy lợi và Môi trường.
Bám sát các hoạt động của sinh viên theo hình thức đào tạo tín chỉ của Nhà trường, Đoàn trường đã thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm như: Đội công tác xã hội phục vụ công tác thiện nguyện, hiến máu nhân đạo cứu người. Đội văn nghệ, đội bóng chuyền nữ, đội bóng chuyền, bóng đá nam phục vụ thi đấu và tổ chức các hoạt động văn thể. Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ guitar – sáo trúc. Ban truyền thông phục vụ công tác đưa tin, viết bài trên website, fanpage trường. Ngoài ra, Đoàn trường kết hợp cùng Bộ môn tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên; kết hợp cùng Ban khoa học và hợp tác quốc tế, Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu thực nghiệm Cơ sở 2 tổ chức các lớp tin học ứng dụng, cấp chứng chỉ hành nghề cho học viên là sinh viên Nhà trường.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nội dung quan trọng trong các hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên. Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn. TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi lồng ghép các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên sinh viên vào các hoạt động phong trào sôi nổi. Qua các hoạt động làm cho Đoàn viên thanh niên thấy được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với Nhà trường, có thể xác định được cho mình một phương thức học tập và rèn luyện có hiệu quả.

Đầu năm học, nhằm giúp sinh viên nắm được chủ trương của Đảng và nhà nước về chính sách giáo dục, hệ thống đào tạo cũng như các hoạt động của nhà trường và các tổ chức trong trường, Đoàn trường phối hợp cùng Ban đào tạo& CTSV cùng các phòng ban trong trường đã tổ chức tuần lễ học chính trị đầu khoá cho tất cả các đoàn viên thanh niên.

Các hoạt động của tuổi trẻ nhà trường mang tính chất giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc thường xuyên được Đoàn trường tổ chức nhân dịp có những ngày lễ lớn như ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngày sinh nhật Bác, Giải phóng Miền nam, Giải phóng Thủ đô, Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Bằng hình thức như: chiếu phim tuyên truyền nhân dịp chào tân sinh viên, lồng ghép thi kiến thức tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong các cuộc thi học thuật do các Liên chi đoàn và Đoàn trường tổ chức, phối hợp với Ban ĐT&CTSV chủ động tổ chức diễn đàn “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe” giữa lành đạo trường và sinh viên…

2. Công tác giáo dục truyền thống

Giáo dục truyền thống là triết lý giáo dục sâu sắc nhằm giáo dục Đoàn viên, thanh niên lý tưởng sống đẹp, về lòng yêu nước cho lớp thanh niên mới đầy năng động và lòng nhiệt huyết, nhắc nhớ ý nghĩa lịch sử dân tộc, các lớp thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì độc lập tự do, xây dụng đất nước.

Ngoài ra, Giáo dục truyền thống giúp cán bộ Giảng viên, sinh viên thêm tự hào quá trình hơn 40 năm xây dựng và phát triển trường Thủy Lợi Anh hùng, là là cờ đầu trong mọi lĩnh vực, đào tạo ra những thế hệ tài năng đi xây dựng và phục vụ đất nước.

Bằng chuỗi các chương trình văn hóa văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường, các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày thành lập Đảng CSVN 3/2, ngày truyền thống HSSV 09/01, ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05, ngày nhà giáo VN 20/11, ngày thành lập quân đội NDVN 22/12…

3. Công tác giáo dục đạo đức lối sống

Tôn sư trọng đạo là truyền thống thiêng liêng của dân tộc, xác định được mục đích và trọng tâm Đoàn trường đã cùng các liên chi đoàn, chi đoàn tổ chức các đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 với nhiều hoạt động như thi đua học tập, NCKH, các chương trình văn nghệ, thể thao chào mừng.

Tổ chức thực hiện các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” với nhiều hoạt động phong phú để chương trình có ảnh hưởng sâu rộng trong sinh viên, trở thành một đợt sinh hoạt chủ điểm trong năm. Trong nhiệm kỳ Đoàn trường đã giới thiệu những đoàn viên ưu tú, kết hợp với các phòng ban trong trường, các ban, trung tâm của Thành Đoàn, HSV Thành phố, tỉnh Đoàn Bình Dương mỗi năm tặng nhiều suất học bổng khích lệ cho các học sinh nghèo có tinh thần ham học hỏi, ước mơ sáng tạo, định hướng tương lai của các bạn Đoàn viên, sinh viên. Học bổng của anh hùng lao động, cựu sinh viên ĐHTL “Lê Văn Kiểm” với nguồn học bổng 10 tỷ đồng được trao hằng năm cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên xuất sắc với mỗi suất học bổng 15 triệu đồng đã thu hút được hàng trăm lượt sinh viên tham gia mỗi năm, đã tạo được tinh thần thi đua trong học tập và rèn luyện…

Đoàn trường phối hợp với các phòng ban chức năng, bộ phận QL KTX tổ chức tháng hành động “KTX là nhà”, tổ chức các ngày “chủ nhật xanh” dọn vệ sinh phòng, khu trọ, nơi học tập; tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các ngày “Chủ nhật xanh”, “Tuần lễ sạch – xanh”, “Nếp sống văn minh đô thị”, “Công trình sạch đẹp”… cho hàng ngàn lượt sinh viên tham gia.

4. Công tác Nghiên cứu khoa học

Hàng năm Đoàn trường phối hợp với Ban khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế thường xuyên phát động và tổ chức các hoạt động NCKH trong đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ và sinh viên. Nhiều các báo cáo chuyên đề; trao đổi phương pháp học tốt; hướng dẫn cách thực hiện luận văn tốt nghiệp; cách trình bày một báo cáo khoa học; cách tiếp cận và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học… Tổ chức các buổi tọa đàm về phương pháp nghiên cứu khoa học; hội nghị học tốt; một số vấn đề cần chuẩn bị trong nghiên cứu khoa học sinh viên… Nhiều đồ án tốt nghiệp có chất lượng cao đã được lựa chọn dự thi Giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc (giải thưởng Loa thành) do Trung ương Đoàn thanh niên phối hợp với Hội xây dựng tổ chức.

Với vai trò làm công tác tuyên truyền vận động, hàng năm Đoàn trường kết hợp với Ban Đào tạo & CTSV, Bộ môn Khoa học cơ bản cơ sở tổ chức các cuộc thi Olympic môn học cấp trường và cấp quốc gia như: Toán học, Vật lý … đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia, đạt kết quả cao trong các kỳ thi lớn.

5. Công tác văn thể

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao luôn là điểm mạnh của Đoàn trường Phân hiệu Đại học Thuỷ lợi. Đoàn trường là đơn vị tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong trường để tổ chức các giải thể thao, văn nghệ cho cán bộ giáo viên và sinh viên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: Thành lập Đảng (3/2), Thành lập đoàn (26/3); truyền thống Hội sinh viên (9/1), Quốc tế Phụ nữ (8/3), Phụ nữ Việt Nam (20/10), Nhà giáo Việt Nam (20/11), Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12),…

Các hội thi, hội diễn văn nghệ của Đoàn trường thường được tổ chức kết hợp với các hoạt động chào đón Tân sinh viên, lễ mừng công Mùa hè xanh, chào mừng ngày 20/11, đêm hội truyền thống học sinh, sinh viên 09/01, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03, Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/05 … Hội thi “Duyên dáng Thủy lợi Mr&Miss” thu hút sự tham gia và cổ vũ của đông đảo đoàn viên sinh viên. Tham gia sinh viên thanh lịch tỉnh Bình Dương đạt Á Khôi năm 2017.

Ngoài ra, các hoạt động thể thao trong sinh viên cũng phát triển rất mạnh, nhằm có sức khỏe tốt để học tập tốt vì ngày mai lập nghiệp. Tổ chức thường xuyên với các nội dung thi đấu như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng ném, cầu lông cấp liên chi đoàn và cấp trường. Đội tuyển bóng đá của trường đã tham gia Giải bóng đá sinh viên Futsal toàn quốc, năm 2012 đạt giải nhì cụm khu vực phía Nam. Giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2015 cũng vượt qua vòng chung kết khu vực phía Nam, tham gia vòng chung kết khu vực phía Bắc tại Hà Nội. Tham gia giải bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2016. Tham gia giải bóng chuyền nữ truyền thống các trường ĐH – CĐ – THCN lần thứ XX năm 2018. Tuy chưa thực sự đạt được những thành tích như mong đợi nhưng những sự cố gắng của các đội tuyển và cá nhân đáng được ghi nhận và biểu dương.

6. Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Các hoạt động công tác xã hội và thiện nguyện diễn ra thường xuyên như: Hiến máu tình nguyện, thực hiện các ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức thăm hỏi và chăm sóc các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng…

Thành lập đội sinh viên tình nguyện cấp trường, duy trì hoạt động Đội công tác xã hội nhằm đảm bảo sinh viên đang học tập tại trường tham gia ít nhất 1 hoạt động tình nguyện trong mỗi học kỳ.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung để nâng tính phong phú và hiệu quả của các hoạt động tình nguyện theo hướng gắn với chuyên môn sinh viên Kỹ thuật. Duy trì và triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện thường niên như Tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, Xuân tình nguyện…

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN TRƯỜNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KHÁC

Đoàn trường chủ động phối hợp với các phòng ban chức năng, Bộ môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên thanh niên sinh hoạt và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ trong học tập chuyên môn và trong công tác Đoàn.

Đoàn trường phối hợp với Hội Sinh viên và các đơn vị trong Nhà trường tổ chức các hoạt động cho Đoàn viên thanh niên gắn với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, phát hiện, bồi dưỡng những Đoàn viên thanh niên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng.

Đoàn trường phối hợp với các đơn vị, cơ sở Đoàn bạn trong việc tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh cho Đoàn viên thanh niên. Đã có mối quan hệ rất tốt đẹp và thường xuyên tổ chức nhiều sân chơi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với Liên chi đoàn tại với Đoàn phường An Thạnh, với Đoàn phường 17 và Đoàn phường 22, với Đoàn trường ĐH Bình Dương, ĐH Thủ Dầu Một, Đoàn trường THPT Trịnh Hoài Đức, các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn Bình Dương và TP HCM, Đoàn khối Bộ NN & PTNT.

 


TỔ CHỨC HỘI SINH VIÊN

Nguyễn Tùng Minh
Chủ tịch
Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Công trình
Email: tungminh@tlu.edu.vn
Tel: 035.9039307

Nguyễn Thị Thúy Nga
Phó Chủ tịch
Lớp: S22-61KT
Email: nguyentthuy.nga2001@gmail.com
Tel: 0582.031.383

Phan Nguyễn Vĩnh Duy
Phó Chủ tịch
Lớp: S21-60TH2
Email: vinhduy@tlus.edu.vn
Tel: 0339.733.715

Ban thư ký Hội sinh viên:
1- Huỳnh Hải Tường – Ban thư ký Hội sinh viên trường.
Chi hội 60QT-KDQT     Email: tuongsoong@gmail.com     Tel: (+84) 971.717.545
2- Nguyễn Nguyệt Vi – Ban thư ký Hội sinh viên trường.
Chi hội 60C

Sơ lược về quá trình phát triển

Hội sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên TPHCM được thành lập theo quyết định số 22/TC-HSV ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2013: Hội sinh viên trường tiến hành Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013 – 2015. Đại hội Bầu ra 15 đồng chí trong Ban chấp hành Hội điều hành để lãnh đạo công tác Hội trong nhiệm kỳ. Đại hội lần thứ nhất tiến hành Hội nghi kiện toàn và kéo dài nhiệm kỳ theo sự chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2015: để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sinh hoạt và tổ chức các hoạt động phong trào, cũng như phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường Hội sinh viên chuyển trụ sở về Bình Dương: Hội SV là cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Tỉnh Bình Dương theo quyết định số 435-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương.

Tháng 10/2018: Hội sinh viên trường tiến hành Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2018 – 2020. Đại hội Bầu ra 17 đồng chí trong Ban chấp hành Hội điều hành để lãnh đạo công tác Hội trong nhiệm kỳ.

Nỗ lực gần 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội sinh viên – Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi đã trải qua 02 kỳ Đại hội. Tuy thời gian không dài nhưng Hội sinh viên Phân hiệu luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của một đơn vị Hội dưới mái trường Thủy lợi Anh hùng luôn là lá cờ đầu, đã có những đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào thanh niên, sinh viên trong Nhà trường.

Là tổ chức của sinh viên, hoạt động mang lại lợi ích và sân chơi cho sinh viên. Ban chấp hành Hội sinh viên trường tin tưởng rằng: dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Ủy – Ban Giám Đốc, Hội sinh viên tỉnh Bình Dương, sẽ chung tay cùng với 1617 Hội viên, thanh niên trong Nhà trường thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên trường khóa II Nhiệm kỳ 2017 – 2019, xây dựng nên trường Thủy Lợi anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Chức năng, nhiệm vụ.

Hội sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức nhằm tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.
Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho Hội viên, sinh viên.

Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cơ cấu tổ chức

Hội sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức là đơn vị khối các trường ĐH – CĐ – THCN trực thuộc Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương từ ngày 23/04/2015 đến nay.

Hiện nay Hội sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi tại TP.HCM đã tập hợp được tổng số Hội viên toàn trường là hơn 1617 Hội viên. Cơ cấu tổ chức Hội bao gồm: 01 Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, 6 liên chi hội trực thuộc, 36 Chi hội và 8 Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

Hội sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức dưới sự điều hành trực tiếp của Ban chấp hành Hội sinh viên trường gồm 17 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 05 đồng chí là Ủy viên Ban Thư ký. Thường trực Hội Sinh viên trường gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch (Căn cứ theo kết quả Đại hội khóa II – Nhiệm kỳ 2018 – 2020 và tình hình thực tế tại đơn vị), nhận nhiệm vụ từ Đảng ủy Bộ phận Cơ sở 2, Hội sinh viên tỉnh Bình Dương và phối hợp cùng Ban chấp hành Đoàn trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của Nhà trường.

Bám sát các hoạt động của sinh viên theo hình thức đào tạo tín chỉ của Nhà trường, Hội sinh viên trường đã thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm như: Đội công tác xã hội phục vụ công tác thiện nguyện, hiến máu nhân đạo cứu người. Đội văn nghệ, đội bóng chuyền nữ, đội bóng chuyền nam, bóng đá nam phục vụ thi đấu và tổ chức các hoạt động văn thể. Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ guitar – sáo trúc, Câu lạc bộ nhiếp ảnh, Câu lạc bộ khởi nghiệp. Ngoài ra, Hội sinh viên phối hợp Đoàn trường, các Bộ môn tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên; kết hợp cùng Ban khoa học và hợp tác quốc tế, Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu thực nghiệm tổ chức các lớp tin học ứng dụng, cấp chứng chỉ hành nghề cho học viên là sinh viên Nhà trường.

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA HỘI

Nâng chất các nội dung, giải pháp sáng tạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phối hợp với Ban ĐT&CTSV, và Ban giáo viên CBCS tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với các đơn vị trong trường, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm thông qua các chương trình do Đoàn-Hội tổ chức.

Chỉ đạo Đoàn-Hội các cấp cùng xây dựng môi trường thuận lợi để mỗi hội viên, sinh viên đều ra sức cùng xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, văn minh, ra sức tình nguyện vì cộng đồng nhằm tạo ý thức và hành động tích cực trong sinh viên.Tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức, qua đó giới thiệu các hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực theo tấm gương của Bác từ các tập thể, cá nhân trong hội viên, sinh viên của trường.

Đối với sinh viên lấy phong trào “Sinh Viên 5 Tốt” làm trọng tâm để phấn đấu; tập trung vào nội dung xây dựng thái độ tự rèn luyện, tự học; tích cực, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; độc lập suy nghĩ; xây dựng lối sống lành mạnh, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.

Tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” kết hợp tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức-lối sống, pháp luật

Thực hiện chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam

Phát huy các điển hình cán bộ viên chức trẻ, hội viên, sinh viên tiêu biểu trên các lĩnh vực, các cá nhân thành đạt, có uy tín xã hội tham gia các hoạt động thắp sáng ước mơ cho hội viên thanh niên. Nâng cao chất lượng hoạt động của các chương trình cuộc thi giao lưu, hội thảo nghề nghiệp; mời gọi cựu sinh viên thành đạt, cựu cán bộ Đoàn-Hội tham gia chương trình.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Tiếp tục xây dựng chương trình RLHV gắn với tìm hiểu các đề tài mang tính lịch sử, chính trị. Chỉ đạo cấp chi hội tăng cường tổ chức đưa hội viên, thanh niên về với các địa chỉ đỏ thông qua các hoạt động dã ngoại, giao lưu. Tổ chức thông tin, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn, Đại hội Hội sinh viên các cấp trên mục Đoàn-Hội tại website trường trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm và các lớp tập huấn cán bộ Đoàn-Hội

Công tác giáo dục truyền thống

Tăng cường giáo dục lịch sử dân tộc, truyền thống của nhà trường, truyền thống của khoa, ngành đào tạo thông qua các hội thi, hội diễn văn nghệ truyền thống, các diễn đàn, các hình thức tuyên truyền trực quan. Duy trì tổ chức hoạt động truyền thống kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.

Công tác giáo dục đạo đức lối sống

Vận động sinh viên nội trú thực hiện tốt nội quy ký túc xá và tham gia xây dựng kí túc xá văn hóa, “KTX là nhà”.Tiếp tục tổ chức hiệu quả và kịp thời tuyên dương các gương sáng trong sinh viên như: tuyên dương cán bộ Đoàn-Hội tiêu biểu, gương sáng sinh viên ở các lĩnh vực.

Chỉ đạo các liên chi hội Đoàn-Hội, CLB/Đ/N tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động tương thân tương ái, công tác xã hội tạo cho sinh viên có lòng nhân ái, biết sống vì mọi người.Chỉ đạo các cơ sở Hội và CLB, đội, nhóm tổ chức hoạt động góp phần xây dựng thói quen đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong thanh niên

Công tác giáo dục pháp luật

Vận động hội viên, sinh viên gương mẫu chấp hành luật pháp và tuyên truyền cho gia đình, bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật. Cùng các cơ sở Hội đẩy mạnh tổ chức những hoạt động tuyên truyền pháp luật về giao thông, các luật liên quan đến chuyên môn của sinh viên Thủy lợi và công việc tương lai. Triển khai trong toàn thể sinh viên về việc thực hiện quy chế quản lý sinh viên ngoại trú như đăng ký tạm vắng, tạm trú, tích cực tham gia sinh hoạt Hội nơi cư trú

2. PHONG TRÀO “XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin về quy trình và các loại giải thưởng NCKH sinh viên. Hội Sinh Viên trường tiếp tục nòng cốt tổ chức hội nghị NCKH sinh viên cấp trường.

Đề xuất mới nhiều nội dung, hình thức hỗ trợ và khuyến khích sinh viên NCKH như: cung cấp những địa chỉ website học thuật phục vụ NCKH, thường xuyên cập nhật nội dung những đề tài NCKH sinh viên đã đạt giải thưởng các năm trước để sinh viên tham khảo, hướng dẫn và hỗ trợ các kỹ năng cần thiết khi thực hiện NCKH sinh viên…; đổi mới các hoạt động cả về nội dung và hình thức, giúp cho hoạt động NCKH gần gũi và thiết thực hơn với sinh viên, các đề tài không chỉ dừng lại ở chỗ nghiên cứu hàn lâm, lý thuyết suông mà có thể đề xuất, hỗ trợ để phát triển, ứng dụng vào thực tế.

Định hướng phát triển chất lượng các CLB, Đội, nhóm học thuật làm cầu nối giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với Ban TCHCQT, bộ phận QL KTX tổ chức các chương trình hoạt động cho sinh viên nội trú.Tích cự thực hiện chương trình “Ký túc xá xanh-sạch-đẹp”.

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Duy trì các hoạt động CTXH thường xuyên như: Hiến máu tình nguyện, thực hiện các ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức thăm hỏi và chăm sóc các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng…

Thành lập đội SV tình nguyện cấp trường, duy trì hoạt động ổn định trong suốt năm học. Đảm bảo 100% sinh viên đang học tập tại trường tham gia ít nhất 1 hoạt động tình nguyện trong một học kỳ.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung để nâng tính phong phú và hiệu quả của các hoạt động tình nguyện theo hướng gắn với chuyên môn sinh viên Kỹ thuật. Duy trì và triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện thường niên như Tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, Xuân tình nguyện…

Xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo về Tổ quốc

Củng cố và tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn hoạt động của lực lượng nồng cốt chính trị để thăm dò dư luận xã hội trong sinh viên nhằm chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên, kịp thời báo cáo, phối hợp cùng lực lượng an ninh ngăn chặn các hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Củng cố và đẩy mạnh hoạt động của nhóm tuyên truyền phòng chống ma túy HIV/AIDS trực thuộc đội CTXH giúp sinh viên hiểu rõ về tác hại của ma túy HIV/AIDS và cương quyết nói không với ma túy.

3. PHONG TRÀO “ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP”

Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ

Tiếp tục phát triển các mô hình tự đào tạo: CLB/Đ/N học thuật; các cuộc thi chuyên ngành. Lồng ghép ngoại ngữ chuyên ngành kỹ thuật vào các cuộc thi học thuật do các cơ sở hội tổ chức, tạo môi trường cho sinh viên phát huy khả năng ngoại ngữ của mình.

Hội Sinh Viên làm cầu nối giữa sinh viên, các chuyên gia kỹ thuật và doanh nghiệp trong các hoạt động hội thảo chuyên đề, giao lưu, tham quan doanh nghiệp, thực tập. Tổ chức thường xuyên, liên tục không chỉ là các cuộc thi nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên mà còn là các lớp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cho sinh viên và cả chất lượng sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy của giảng viên.

Tham mưu cho nhà trường trong việc gia tăng các hình thức hỗ trợ, khen thưởng nhằm khuyến khích hoạt động NCKH trong sinh viên.

Đồng hành với thanh niên trong mưu sinh, lập nghiệp

Thực hiện tìm và giới thiệu nhà trọ giá rẻ, việc làm thêm, tín dụng cho sinh viên. Tham mưu với Ban Giám đốc, kịp thời hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thường xuyên liên kết với trung tâm Hỗ trợ HSSV, các doanh nghiệp trên địa bàn trường trú đóng nhằm đa dạng hóa thông tin cho sinh viên về nhà trọ, học bổng, việc làm thêm.

Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Tạo ra một số mô hình sân chơi mới mang tính sáng tạo của sinh viên, đồng thời cùng với các đơn vị chức năng trong trường tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ, tìm kiếm tài năng và nét đẹo trong sinh viên Thủy lợi. Đẩy mạnh các loại hình nghệ thuật truyền thống góp phần định hướng lối sống đẹp trong hội viên, sinh viên.

Chỉ đạo LCH, chi hội tích cực tổ chức các hoạt động phong trào văn thể mỹ nhằm tạo sân chơi rộng khắp cho đông đảo sinh viên tham gia nhân các ngày lễ lớn và ngày kỷ niệm của trường. Phát triển và duy trì giải bóng đá sinh viên trường, tập trung chó các giải bóng đá lớn như: giải bóng đá sinh viên toàn quốc, giải vô địch bóng đá sinh viên tỉnh Bình Dương, gải bóng đá dành cho cán bộ Đoàn-Hội.

Đồng hành với thanh viên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, đẩy mạnh công tác quốc tế thanh niên

Phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ trên địa bàn trường trú đóng, chi hội CBGV trẻ tổ chức các khóa học kỹ năng thực hành xã hội bổ trợ cho sinh viên. Phát động phong trào giữ gìn vệ sinh trường lớp; sử dụng giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và tiết kiệm điện, đặc biệt là sinh viên nội trú.

Tiếp tục duy trì tập huấn cán bộ Đoàn-Hội.

4. CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỘI VÀ TẬP HỢP THANH NIÊN

Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị đối với hoạt động của Hội SV, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa Đoàn và Hội Sinh Viên nhằm phát huy thế mạnh từng tổ chức trong hoạt động và tập hợp thanh niên.

Tổ chức giới thiệu về Hội SV cho tân sinh viên trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa; vận động 100% đoàn viên tham gia Hội SV, mỗi đoàn viên phải tham gia công tác vận động xây dựng và phát triển Hội Sinh Viên.

Tăng cường vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong công tác Hội Sinh Viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cử cán bộ có uy tín, năng lực tham gia vào Ban Chấp hành Hội SV, quán triệt công tác kết nạp đoàn viên -hội viên. Hỗ trợ nâng chất hoạt động của hệ thống các CLB, đội, nhóm trực thuộc Hội Sinh viên.

Xây dựng Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức

Xây dựng Hội về tư tưởng chính trị

Triển khai học tập và thực hiện nghị quyết của Đảng, Đoàn liên quan đến công tác thanh niên, các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú, từ đó định hướng giúp sinh viên có động cơ đúng đắn trong phấn đấu học tập và rèn luyện. Tăng cường các nội dung chính trị và tính chính trị trong sinh hoạt chi hội gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước.

Tổ chức các buổi tọa đàm, báo cáo chuyên đề về tình hình chính trị, thời sự trong và ngoài nước, về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hội sinh viên Việt Nam… cho cán bộ Hội, hội viên. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề giúp hội viên, sinh viên nhận rõ âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Xây dựng Hội về tổ chức

Tăng cường công tác phát triển hội viên, tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Hội đảm bảo chất lượng, công tác tổ chức kết nạp trang trọng, tạo ấn tượng cho mỗi thanh niên khi được kết nạp. Tiếp tục triển khai và đổi mới thực hiện có hiệu quả chương trình Rèn luyện hội viên trên cả 2 mặt nhận thức và hành động.

5. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP, THAM MƯU

Tăng cường hoạt động của cán bộ cấp trường tại các Liên Chi Hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm hoạt động về cơ sở, HSV là nòng cốt. Phát huy tối đa vai trò của Liên Chi Hội trong quản lý, làm cầu nối chỉ đạo và tổ chức hoạt động của chi hội. Phương châm xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo là 3 chủ (Hội trưởng chủ trì, Liên Chi Hội chủ công, chi hội chủ động).

Tăng cường chỉ đạo hoạt động theo trọng điểm. Chỉ đạo hoạt động có kế hoạch, chương trình cụ thể, hướng dẫn nội dung công tác từng tháng, học kỳ cho Liên Chi Hội, chi hội. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết và việc thực hiện các kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Hội các cấp.

Giới thiệu và nhân rộng những cách làm hay, giải pháp tốt của năm học trước và học tập kinh nghiệm các điển hình của các đơn vị Hội Sinh Viên trường bạn.

Tăng cường công tác thông tin trong hệ thống Hội các cấp. Định kỳ tổ chức họp giao ban với các Liên Chi Hội, Chi hội trực thuộc; công tác thông tin với cơ sở thực hiện qua website và email, mạng xã hội.

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KHÁC.

Hội sinh viên trường chủ động thống nhất và phối hợp với Đoàn trường, các phòng ban chức năng, Bộ môn, Câu lạc bộ đội nhóm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội viên thanh niên sinh hoạt và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ trong học tập chuyên môn.

Hội sinh viên trường phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài Nhà trường tổ chức các hoạt động cho Hội viên, thanh niên gắn với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội ngành nghề sau khi tốt nghiệp

Hội sinh viên trường thống nhất với Ban chấp hành Đoàn trường về chủ trương phối hợp với Hội sinh viên tỉnh và các đơn vị trường bạn nhằm tổ chức nhiều sân chơi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với HSV trường ĐH Bình Dương, ĐH Thủ Dầu Một, các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn Bình Dương và TP HCM.