Trang chủ / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 • ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN
 • BAN GIÁM ĐỐC
 • PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
 • KHOA HỌC CƠ BẢN
 • KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
 • TÀI NGUYÊN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG
 • CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • CÁC TRUNG TÂM
 • TỔ CHỨC ĐOÀN – HỘI

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN PHÂN HIỆU

Ông Nguyễn Hữu Huế
Bí thư Đảng ủy bộ phận
Email: nguyenhuuhue@tlu.edu.vn

Ông Lê Xuân Bảo
Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận
Điện thoại: 028.38404744
Email: lexuanbao@tlu.edu.vn

CÁC ĐẢNG ỦY VIÊN

Ông Lê Trung Thành
Đảng ủy viên
Điện thoại: 028.35140608
Email: thanh@tlu.edu.vn

Ông Nguyễn Đăng Tính
Đảng ủy viên
Điện thoại: 028.38404743
Email: dangtinh@tlu.edu.vn

Ông Nguyễn Quang Thịnh
Đảng ủy viên
Điện thoại: 028.38405772
Email: nguyenquangthinh@tlu.edu.vn


BAN GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI


PGS.TS Nguyễn Hữu Huế

Giám đốc
Email: nguyenhuuhue@tlu.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính
Phó Giám đốc
Điện thoại: 028.38404743
Email: dangtinh@tlu.edu.vn

TS. Lê Xuân Bảo
Phó Giám đốc
Điện thoại: 028.38404744
Email: lexuanbao@tlu.edu.vn

Quá trình đào tạo:

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế TS. Lê Xuân Bảo PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

BAN TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

Văn phòng: Phòng 104 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38403460 – Email: tchcqtcs2@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 205 – khu hành chính
Điện thoại: 0274.3748620 – Email: tchcqtcs2@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác tổ chức bộ máy, thể chế hoạt động của cơ quan;

– Công tác nhân sự, chế độ chính sách đối với CBVC;

– Công tác hành chính và cải cách hành chính;

– Công tác thi đua khen thưởng;

– Công tác quản lý, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị và đầu tư xây dựng;

– Công tác quản lý Kí túc xá;

– Công tác y tế;

– Công tác đảm bảo trật tự, an ninh; an toàn.

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn phòng: Phòng 101 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.35140608 – Email: bandaotao@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 208 – khu hành chính
Điện thoại: 0274.3824440Email: bandaotao@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác tuyển sinh;

– Công tác quản lý, tổ chức  đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo;

– Công tác quản lý sinh viên, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho sinh viên;

– Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Công tác truyền thông và quan hệ doanh nghiệp.

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Văn phòng: Phòng 206 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38408117 – Email: bankhcn@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn phục vụ sản xuất;

– Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học;

– Hợp tác khoa học, đào tạo trong nước và quốc tế.

BAN TÀI VỤ

Văn phòng: Phòng 102 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38405772 – Email: bantaivu@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 205 – khu hành chính
Điện thoại: 0274.3822916Email: bantaivu@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác kế hoạch và phát triển tài chính;

– Công tác quản lý hoạt động tài chính, công tác kế toán;

– Công tác học bổng của sinh viên.


BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

Văn phòng Tp.HCM: Phòng 204 – khu hành chính, trụ sở tại Tp.HCM
VP Bình Dương: Phòng 206 – khu hành chính, trụ sở tại Bình Dương
Điện thoại: 0274.3782158 – Email: khoahoccoban@tlu.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác nghiên cứu khoa học (khoa học cơ bản), các vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội, tự nhiên, phục vụ công tác quản lý trong nhà trường.

Lãnh đạo Bộ môn

Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Đăng Tâm – Email: tamdhtl@tlu.edu.vn

Phó Trưởng bộ môn: ThS. Đỗ Thị Mỹ Lan – Email: lancs2@tlu.edu.vn


BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Văn phòng: Phòng 208 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38404742 – Email: ktcongtrinh@tlu.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất liên quan đến lĩnh vực công trình thủy lợi, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông.

– Tham gia hội đồng khoa học và đào tạo, hội đồng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến xây dựng công trình.

Lãnh đạo bộ môn

Phó Trưởng bộ môn: TS. Lê Trung Phong – Email: phonglt@tlu.edu.vn


BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

Văn phòng: Phòng 207 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38408884 – Email: tainguyennuoccs2@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 207 – khu hành chính Bình Dương

Chức năng, nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước, thủy văn và môi trường…

– Tổ chức và tham gia các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, luận văn cao học, hội đồng khoa học công nghệ liên quan các chuyên môn thuộc Bộ môn quản lý..

Lãnh đạo bộ môn

Trưởng bộ môn: TS. Lê Công Chính – Email: chinhlc@tlu.edu.vn


BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Văn phòng: Phòng 205 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Email: bmcnttcs2@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG
– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy;
– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;
– Các công tác khác của giảng viên.

Lãnh đạo bộ môn

Trưởng bộ môn: TS. Lê Trần Hữu Phúc – Email: letranhuuphuc@tlu.edu.vn


BỘ MÔN KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ KINH DOANH

Văn phòng: Phòng 205 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Email: kt_qtkd@tlu.edu.vn

GIỚI THIỆU

Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh được thành lập từ việc tách, sắp xếp và kiện toàn lại cơ cấu tổ chức Khoa kinh tế và quản lý 2017 và hiện là một trong những Bộ môn lớn nhất của Phân hiệu Trường Đại hoc Thủy Lợi.

Sứ mệnh: Là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học về Kế toán và Quản trị kinh doanh nhằm góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn: Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh phấn đấu trở thành một đơn vị đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nhà Trường về lĩnh vực Kế toán và Quản trị kinh doanh, tiến tới được thừa nhận trong cả nước.

Mục tiêu: Áp dụng nền tảng công nghệ giáo dục 4.0 với mục tiêu giảng dạy ở mọi nơi, đảm bảo chất lượng theo quy định mà đầu ra là người sáng tạo và khởi nghiệp; Phát triển hệ thống đào tạo đa ngành trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Chức năng của Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh là giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học cho 2 chuyên ngành là Kế toán và Quản trị kinh doanh.

Nhiệm vụ của Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh là đào tạo nhân lực có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các tổ chức và có khả năng thích nghi với môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu, đáp ứng cho nhu cầu phát triển và hội nhập của TPHCM nói riêng và các tỉnh lân cận.

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Trưởng bộ môn: TS. Hà Kiên Tân – Email: hakientan@tlu.edu.vn

Phó Trưởng bộ môn, phụ trách ngành Kế toán: ThS. Đỗ Thị Thu Thủy – Email: dothithuthuy@tlu.edu.vn


TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Tại Tp.HCM: Phòng 102 – khu giảng đường, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38408120 – Email: thongtinthuvien@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 202 – khu hành chính
Điện thoại: 0274.3748619Email: thongtinthuvien@tlu.edu.vn

 

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác thông tin thư viện;

– Công tác phục vụ độc giả;

– Công tác phát triển công nghệ thông tin; khai thác thiết bị hạ tầng mạng máy tính và internet;


TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

<đang cập nhật>


 


TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tại Tp.HCM: Phòng B.102 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Email: doantncs2@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 203 – khu hành chính
Email: doantncs2@tlu.edu.vn

Bí thư: Vũ Văn Kiên – Điện thoại: 037-7696583, Email: vuvankien@tlu.edu.vn

Phó Bí thư: Vũ Hồng Phương – Điện thoại: 082-2086738, Email: vuhongphuong@tlu.edu.vn

Phó Bí thư: Hoàng Ngọc Bảo Sinh – Điện thoại: 039-3356161, Email: baosinh21@gmail.com

Ban thường vụ

(05 đồng chí: 03 Đ/c Bí thư và p.Bí thư + 02 Đ/c Ủy viên)

– Đ/c: Nguyễn Tùng Minh – Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường.
Chi đoàn: Cán bộ giáo viên
Email: tungminh@tlu.edu.vn.
Tel: (+84) 981.142.258

– Đ/c: Trần Xuân Bình – Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường.
Chi đoàn Cán bộ giáo viên
Email: tranxuanbinh@tlu.edu.vn.
Tel: (+84) 824.236.197

Ủy ban kiểm tra: 05 đồng chí

– Đ/c: Trần Xuân Bình – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn trường và 04 thành viên

Chức năng, nhiệm vụ

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức chính trị, xã hội, có nhiệm vụ tập hợp đoàn viên thanh niên trong toàn Trường tu dưỡng đạo đức, tác phong, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học vì sự nghiệp giáo dục của Đất nước.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi giữa các kỳ Đại hội; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Nhà trường và sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Đoàn Bình Dương; lãnh đạo các Liên chi đoàn trực thuộc và chi đoàn Cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nghị quyết của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi lần thứ V – Nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi quyết định quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chấp hành; quyết định các chủ trương, biện pháp và lãnh đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn Bình Dương, Đoàn trường lần thứ V và Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường; Quyết định chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường hàng năm; Giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi tham mưu và đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường. Thảo luận và phê chuẩn các báo cáo định kì hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Ban thường vụ Đoàn trường.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi quyết định triệu tập và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, Hội nghị đại biểu của Đoàn; giới thiệu nhân sự để bầu Ban Chấp hành Đoàn trường; quyết định việc cho rút tên và bầu bổ sung các chức danh do Ban Chấp hành Đoàn trường bầu ra; quyết định kỷ luật và xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đoàn.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban Giám đốc, tỉnh Đoàn Bình Dương và sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị trong trường, công tác đoàn và phong trào sinh viên trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu đáng kể.

TỔ CHỨC HỘI SINH VIÊN

Tại Tp.HCM: Phòng B.102 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Email: doantncs2@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 203 – khu hành chính
Email: doantncs2@tlu.edu.vn

Chủ tịch: Vũ Văn Kiên – Điện thoại: 037-7696583, Email: vuvankien@tlu.edu.vn

Phó chủ tịch: Nguyễn Tùng Minh – Điện thoại: 035.9039307, Email: tungminh@tlu.edu.vn

Phó chủ tịch: Hoàng Ngọc Bảo Sinh – Điện thoại: 039-3356161, Email: baosinh21@gmail.com

Ban thư ký Hội sinh viên:
1- Phạm Minh Thái – Ban thư ký Hội sinh viên trường.
Chi hội 59KT Email: nguoikhonglo.1711@gmail.com. Tel: (+84) 945.78.29.50
2- Vòng Thanh Nghiệp – Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường.
Chi hội 58CX2 Email: vongthanhnghiep1998@gmail.com Tel: (+84) 376.01.34.13

Chức năng, nhiệm vụ.

Hội sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức nhằm tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.
Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho Hội viên, sinh viên.

Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.