Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện / Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022

Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Số… KH/PH-TTTV Tp.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2022

KẾ HOẠCH
“phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022 (Đợt 4) như sau:

Phục vụ mượn giáo trình cho các khóa từ ngày 11/07/2022 đến 15/08/2022.

Sinh viên đóng tiền trực tiếp tại thư viện, không nộp cho lớp trưởng.

Thời gian mượn:

Sáng từ 8h30- 11h30’

Chiều Từ 13h30’ -16h30’

 

Ghi chú:

Sinh viên đi mượn giáo trình phải mang thẻ sinh viên.

Nơi nhận:

– Cán bộ các lớp;
– Các Ban:Đào tạo &CTSV, Tài vụ (để kết hợp);
– Thông báo website và lưu TTTV.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Giám đốc Trung tâm

(Đã ký)

Lê Trung Thành

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …