Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Kế hoạch tổ chức họp lớp tháng 5-2021 theo hình thức trực tuyến

Kế hoạch tổ chức họp lớp tháng 5-2021 theo hình thức trực tuyến

TRƯỜNG ĐH THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 40/TB-PH-ĐT&CTSV
Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức họp lớp Tháng 5/2021 (hình thức trực tuyến) năm học 2020-2021

———————————

Nhằm nắm bắt được tình hình học tập của sinh viên theo hình thức trực tuyến cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến sinh viên, đề nghị Cố vấn học tập tổ chức họp lớp với sinh viên định kỳ tháng 5/2021 (hình thức trực tuyến) như sau:

 1. Thời gian họp: Chủ nhật, ngày 30/5/2021
 2. Hình thức họp: Họp trực tuyến qua hệ thống Zoom Cloud Meetings
 3. Thành phần họp:
 • Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập các lớp K58 đến K62
 • Sinh viên các lớp từ K58 đến K62
 1. Nội dung họp: Các lớp trao đổi và gửi các ý kiến, kiến nghị với nhà trường về các vấn đề sau:
 • Nhà trường tổ chức học trực tuyến bắt buộc đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy; Đề nghị sinh viên tham gia học tập một cách nghiêm túc để đạt kết quả;
 • Kế hoạch học tập cũng như việc tổ chức học trực tuyến của nhà trường trong thời gian vừa qua.
 • Cố vấn học tập lập danh sách báo cáo kết quả sinh viên đi Bầu cử (Kiểm tra bản foto thẻ cử tri) của sinh viên lớp mình.
 • Cố vấn học tập tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các sinh viên trong lớp (theo mẫu tại phụ lục 2)
 1. Yêu cầu:
 • Trước ngày 7/6/2021: Giáo viên chủ nhiệm các lớp gửi bản tổng hợp ý kiến của sinh viên (theo mẫu tại phụ lục 2) về Ban Đào tạo và CTSV để tổng hợp.
 • Trước ngày 18/6/2021 Ban Đào tạo và CTSV tổng hợp danh sách sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử và kiến nghị của sinh viên và Báo cáo Ban Giám Đốc.
 • Giáo viên chủ nhiệm: Tổ chức họp lớp trực tuyến theo lịch của Phân hiệu, nhắc nhở sinh viên tham gia buổi họp theo đúng thời gian và mã ID của phòng họp, báo sinh viên vào hệ thống trực tuyến trước 15 phút.

 

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c) ;

– GVCN kiêm CVHT;

– Các Bộ môn, TT;

– Các lớp K58,K59,K60,K61;K62

– Lưu VT, ĐT & CTSV;

 

TL/GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

(đã ký)

 

PGS.TS Lê Trung Thành

Bài Viết Khác

V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí KH1 năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU Số:  86/TB-ĐHTL-PH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …