Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy làm tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021

Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy làm tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                        Tp.HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy làm tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 (2020 – 2021) như sau:

I. Đối tượng đánh giá

Sinh viên bậc Đại học chính quy thực hiện học phần Đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2020-2021.

II. Phương thức đánh giá

Sinh viên thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện theo hình thức online.

III. Kế hoạch thực hiện:

TT

Nội dung

Kế hoạch thực hiện

1

Cá nhân từng sinh viên tự  đánh giá kết quả rèn luyện (hình thức online) (trừ Kết quả học tập, Phân hiệu Đại học Thủy Lợi sẽ đưa điểm vào và đánh giá sau)

13/7/2021 đến trước 20/7/2021

2

– Giáo viên chủ nhiệm, Ban Cán sự lớp đánh giá KQRL của từng sinh viên trong lớp (trừ Kết quả học tập Phân hiệu Đại học Thủy Lợi sẽ đưa điểm vào và đánh giá sau).

– Lập biên bản nộp về Ban Đào tạo & CTSV (email: hangcs2@tlu.edu.vn) (theo mẫu M1).

20/7/2021 đến trước 27/7/2021

3

– Hội đồng cấp Phân hiệu Đại học Thủy Lợi họp xét sau khi đưa kết quả học tập của từng sinh viên.

– Lập biên bản và tổng hợp kết quả (theo mẫu M2) và gửi về phòng Chính trị & CTSV.

Trước 02/8/2021

4

Hội đồng cấp trường họp xét và thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cho sinh viên.

Từ 02/8 đến /16/8/2021

IV. Một số lưu ý

1. Sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện với hình thức online, truy cập tại đường link: https://forms.gle/TqVMUMg73F8MkQxY9

Bản đánh giá online của sinh viên chỉ được chấp nhận khi sử dụng hộp thư điện tử do Nhà trường cung cấp.

2. Phân hiệu Đại học Thủy Lợi cung cấp danh sách sinh viên đã đánh giá kết quả rèn luyện theo hình thức online cho giáo viên chủ nhiệm các lớp.

3. Hội đồng Phân hiệu Đại học Thủy Lợi họp xét và gửi bản tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện về phòng Chính trị & CTSV (bằng công văn & File theo địa chỉ email: thuyp72002@tlu.edu.vn)

Nơi nhận:

–  BGĐ (để b/c);

– Các BM, CVHT;

– Sinh viên thực hiện HPTN;

– Trang Web Phân hiệu;

– Lưu  VT, ĐT&CTSV.

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

 

(Đã ký)

 

 PGS.TS Lê Trung Thành

 

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …