Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 Số: 758/KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

V/v: Xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022 như sau:

1. Đối tượng xét nhận học bổng: Sinh viên K60 đến K63 bậc đại học chính quy đang học tại Trường.

2. Mức học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên

3. Các loại học bổng

3.1. Học bổng dành cho sinh viên toàn trường

a/ Học bổng loại xuất sắc

– Số lượng: 02 suất

– Tiêu chuẩn: Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại Xuất sắc trong cả 2 học kỳ thuộc năm học 2021 – 2022.

b/ Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

– Số lượng: 08 suất

– Tiêu chuẩn: Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt trung bình trở lên trong cả 2 học kỳ thuộc năm học 2021 – 2022 và có hoàn cảnh khó khăn,.

3.2. Học bổng dành cho sinh viên ngành Kế toán và ngành Công nghệ sinh học

– Số lượng: 05 suất

– Tiêu chuẩn: Sinh viên có kết quả học tập đạt loại Giỏi trở lên và rèn luyện đạt loại Tốt trở lên trong cả 2 học kỳ thuộc năm học 2021 – 2022.

(Các loại học bổng trên ưu tiên cho những sinh viên chưa nhận học bổng nào từ đầu khóa học đến nay; sinh viên có thành tích cao trong thi Olympic cấp bộ, cấp quốc gia, Nghiên cứu khoa học, Khởi nghiệp..; sinh viên tích cực trong công tác đoàn – hội trong năm học 2021-2022).

4. Kế hoạch thực hiện

– Trước ngày 10/10/2022, sinh viên đăng ký xét học bổng thực hiện như sau:

+ Truy cập vào đường link: https://forms.gle/71bV6LAGaBEkNgvV6 và khai các thông tin theo hướng dẫn.

+ Nộp hồ sơ đăng ký xét học bổng (bản giấy, theo mẫu 1) về CV phụ trách Nguyễn Hằng-Ban Đào tạo và Công tác sinh viên (đối với sinh viên học tại Phân hiệu Đại học Thủy lợi).

– Trước ngày 15/10/2022: Các Khoa, Trung tâm, Phân hiệu xét chọn đề cử những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét học bổng khuyến học của trường và gửi danh sách cho Hội đồng xét chọn cấp trường (theo mẫu 2) qua phòng Chính trị & Công tác sinh viên (CV phụ trách: Phạm Cảnh Thùy)

– Trước ngày 30/10/2022: Hội đồng nhà trường họp xét chọn sinh viên được nhận học bổng và thông báo kết quả cho sinh viên. 

5. Lưu ý:

– Sinh viên đăng ký xét cấp học bổng nộp đơn và hồ sơ không đúng hạn, không đầy đủ theo quy định, Nhà trường sẽ không xét.

– Đối với sinh viên K60 đến K63 đăng ký xét học bổng, yêu cầu:

+ Điểm trung bình học tập tính theo điểm các môn học lần đầu trong mỗi học kỳ thuộc năm học 2021-2022 (gồm kỳ chính, kỳ song song và kỳ hè);

+ Số tín chỉ đăng ký học từ 15 tín chỉ trở lên trong mỗi học kỳ (riêng K63, nếu kỳ 1 năm học 2021-2022, số tín chỉ Nhà trường mở ít hơn 15 tín chỉ thì phải đăng ký tối đa số tín chỉ được mở trong kỳ đó).

Đề nghị sinh viên các lớp, các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch.

 

Nơi nhận:

– BGH;

– Các Khoa, TT, PH;

– Các lớp K60 ÷ K63;

– Bà Nguyễn Nhung, cựu SV lớp 52KT2;

– Lưu VT, CT&CTSV (PT.10b)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 GS.TS Nguyễn Trung Việt

 

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …