Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Quyết định về cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 (2020-2021) tại Phân hiệu

Quyết định về cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 (2020-2021) tại Phân hiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

———

Số:  70/QĐ-ĐHTL-PH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

         Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 (2020 – 2021)

—————————

 

GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương ban hành theo quyết định số 603/QĐ-ĐHTL ngày 12/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT  ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 30/7/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi về việc Ban hành Quy định về học bổng và trợ cấp xã hội với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy Lợi;

Xét đề nghị của Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp trợ cấp xã hội kỳ 2 năm học 2020- 2021 cho 02 sinh viên thuộc đối tượng sinh viên mồ côi cả cha và mẹ không nơi nương tựa (Danh sách kèm theo)

Điều 2. Sinh viên có tên tại danh sách được hưởng trợ cấp xã hội kỳ 2 năm học 2020- 2021 theo mức 100.000 đồng/tháng/sinh viên (hưởng 6 tháng).

Điều 3. Các ông, bà Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Trưởng ban Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều3;

– Lưu VT, ĐT&CTSV

 

 

 

 

TL/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …