Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Quyết định về hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2021 tại Phân hiệu

Quyết định về hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2021 tại Phân hiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 PHÂN HIỆU

———

Số:  68/QĐ-ĐHTL-PH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2021

GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương ban hành theo quyết định số 603/QĐ-ĐHTL ngày 12/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người  dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp hỗ trợ chi phí học tập tại học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho 04 sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách được hưởng 05 tháng hỗ trợ chi phí học tập tại học kỳ 2 năm học 2020-2021 với mức 834.000đ/tháng/sinh viên (60% mức lương tối thiểu).

Điều 3. Các ông, bà Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Trưởng ban Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

 

 

 

TL/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …