Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Quyết định về miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 (2020-2021) tại Phân hiệu

Quyết định về miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 (2020-2021) tại Phân hiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

———

Số:  69/QĐ-ĐHTL-PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 (2020 – 2021)

—————————

 

GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương ban hành theo quyết định số 603/QĐ-ĐHTL ngày 12/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học  2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị Định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hộ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định 770/QĐ-ĐHTL ngày 22/6/2020 về việc Ban hành Quy định về thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy của trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ đơn đề nghị xem xét miễn, giảm học phí của sinh viên;

Xét đề nghị của Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên theo các mức như sau:

1./. Miễn 100% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho 09 sinh viên hệ đại học chính quy (danh sách 1).

2./. Giảm 70% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho 06 sinh viên hệ đại học chính quy (danh sách 2).

3./. Giảm 50% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho 03 sinh viên hệ đại học chính quy (danh sách 3).

Điều 2. Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Trưởng ban Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

– Như điều 2;

– Lưu VT, ĐT&CTSV

 

 

 

 

TL/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …