Trang chủ / Tài chính / Ban tài vụ

Ban tài vụ

Giới thiệu Ban Tài vụ

BAN TÀI VỤ

Văn phòng: Phòng 102 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38405772 – Email: Bantaivu@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 205 – khu hành chính
Điện thoại: 0274.3822916Email: Bantaivu@tlu.edu.vn

      Chức năng:

  1. Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Phân hiệu trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng các định mức: thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Phân hiệu.
  2. Tham mưu các giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, quản lý thu, chi tập trung; xây dựng các phương án quản lý, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.
  3. Tham mưu kế hoạch tăng các nguồn thu hợp pháp cho Phân hiệu từ các nguồn kinh phí Nhà nước cấp, học phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ, dự án
  4. Tham mưu công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành.     

    Nhiệm vụ:

  1. Công tác quy hoạch và kế hoạch tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng:  

        Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Phân hiệu lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng dài hạn, ngắn hạn trình Giám đốc phê duyệt.

        Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch theo năm học của các đơn vị, tổng hợp trình Giám đốc phê duyệt trước khi báo cáo, thuyết minh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

        Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Giám đốc phê duyệt: kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, kinh phí (kể cả các dự án hợp tác, tài trợ, viện trợ) của Phân hiệu; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản hàng năm của Phân hiệu.

        Phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống văn bản chế độ chính sách, như: các quy chế, quy trình, quy định về công tác kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu nội bộ, hạch toán kế toán, thanh toán các khoản kinh phí và quản lý các nguồn thu; quy trình xuất nhập vật tư, văn phòng phẩm;  quy trình quản lý và mua sắm tài sản, … và các chế độ, tiêu chuẩn, phù hợp với các quy định chung và đặc điểm của Phân hiệu trình Giám đốc phê duyệt.

       Tham gia rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tăng quyền tự chủ cho các đơn vị; chi tiết hóa các chế độ chính sách, quy định cụ thể về nội dung và định mức thanh toán phù hợp với thực tế và chế độ, chính sách hiện hành.

        Phối hợp xây dựng kế hoạch các kỳ thi của Phân hiệu, thẩm định dự toán kinh phí của các kỳ thi này và triển khai thực hiện.

       Chủ trì xây dựng kế hoạch, lập dự trù, dự toán và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tài sản,  thiết bị; cải tạo, sửa chữa nhỏ các công trình, nhà cửa.

       Phối hợp với các đơn vị lập dự trù vật tư, văn phòng phẩm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức mua sắm, cấp phát cho các đơn vị.

  1. Về công tác quản lý tài chính và tài sản:

       Thực hiện việc giải ngân các nguồn kinh phí chi thường xuyên, kinh phí NCKH, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản.

       Thực hiện việc thanh toán các chế độ về tiền lương, các khoản có tính chất lương, phụ cấp nghề, bảo hiểm, thai sản, ốm đau, độc hại, học bổng, trợ cấp xã hội,…cho cán bộ và người học và các khoản chi thường xuyên khác.

      Tổ chức thực hiện nguyên tắc mọi nguồn thu của Phân hiệu tập trung tại một đầu mối Ban Tài vụ và khai thác tốt các nguồn thu cho Phân hiệu, tăng tích lũy để đầu tư cho cơ sở vật chất của Nhà trường.

      Thực hiện rà soát, đối chiếu và tổ chức thu học phí của người học ở tất cả các bậc đào tạo, các hệ đào tạo của các khóa học trước khi ra Trường; các khoản thu các dịch vụ của Phân hiệu.

      Phối hợp ngân hàng thu học phí: đối chiếu quản lý nguồn thu từng ngân hàng và người học; quản lý hệ thống các tài khoản ngân hàng, luân chuyển nguồn vốn.

      Thực hiện công tác quản lý, triển khai và hướng dẫn việc tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp và các hoạt động hợp tác quốc tế. Tổ chức việc cấp phát, quản lý kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, các hoạt động NCKH của người học theo dự toán kinh phí đã được Giám đốc phê duyệt.

      Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Phân hiệu đối chiếu công nợ hàng tháng, quý; đôn đốc thu hồi công nợ đối với các đơn vị liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học, sau đại học, các hợp đồng dịch vụ; đối chiếu, thu hồi công nợ các loại tiền điện, nước.

      Kiểm soát chứng từ tạm ứng và thanh toán tạm ứng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng đến thời hạn thanh toán.

     Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế, tổng hợp trình Giám đốc phê duyệt quyết toán các khoản thuế với cơ quan Thuế.

      Chủ trì, phối hợp các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Phân hiệu tổ chức thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT đối với các hợp đồng NCKH, hợp đồng dịch vụ của các đơn vị và cá nhân thuộc Phân hiệu.

      Lập báo cáo quyết toán tài chính và thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm trình Giám đốc phê duyệt gửi Trường ĐHTL để báo cáo theo quy định.

      Thực hiện công tác báo cáo kế hoạch, tài chính định kỳ đột xuất theo yêu cầu của Bộ NN và PTNT và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  1. Công tác khác

     Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa duy tu tài sản, thiết bị và tổ chức thực hiện khi được Giám đốc phê duyệt; chủ trì công tác mua sắm, nghiệm thu và bàn giao các loại tài sản, thiết bị.

    Chủ trì công tác tổng kiểm kê và thanh lý tài sản, trích khấu hao tài sản theo đúng quy định; thu hồi tài sản thanh lý về kho và tham mưu cho Giám đốc thực hiện thanh lý tài sản.

    Thực hiện công tác bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo đúng qui định; quản lý tài sản của Ban được Phân hiệu giao.

 

PHỤ TRÁCH BAN

ThS. Nguyễn Quang Thịnh – Email: nguyenquangthinh@tlu.edu.vn