Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên (trang 2)

Công tác sinh viên

Thông báo về thu học phí hệ Đại học chính quy qua tài khoản ngân hàng tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo thời hạn thu học phí học học kỳ I năm học 2021 - 2022 và tổng nợ các học kỳ trước của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Xem thêm

V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí KH1 năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU Số:  86/TB-ĐHTL-PH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11  năm 2021   THÔNG BÁO V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí đối với sinh viên …

Xem thêm

Thông báo v/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội HK1 (2021-2022)

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU Số:  85/TB-ĐHTL-PH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021   THÔNG BÁO V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập, …

Xem thêm

Thông báo về mức thu học phí hệ Cao học học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-ĐHTL ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo tới toàn thể học viên các lớp về mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022

Xem thêm

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 60 trở về trước hệ chính quy HK2 năm học 2020-2021

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU Số:       /KH-ĐHTL-PH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2021 KẾ HOẠCH Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 60 …

Xem thêm

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 61 và khóa 62 HK 2 năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU Số:       /KH-ĐHTL-PH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2021                  KẾ HOẠCH Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 61 …

Xem thêm

Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi

Quyết định số 1226/QĐ-ĐHTL ngày 13 / 9 /2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi Về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi. . Chi tiết xem tại đây.

Xem thêm