Trang chủ / Cam kết đảm bảo chất lượng / Hệ thống Đảm bảo chất lượng / Giới thiệu khung đảm bảo chất lượng của mạng lưới AUN -QA

Giới thiệu khung đảm bảo chất lượng của mạng lưới AUN -QA

Để phát triển, thực thi, duy trì và nâng cao chất lượng trong GDĐH, các trường đại học cần thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng. Báo cáo Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của UNESCO năm 2003 (UNESCO, 2003) định nghĩa đảm bảo chất lượng trong GDĐH là “các quy trình đánh giá và quản lý có tính hệ thống để giám sát hoạt động của các cơ sở GDĐH”.

Nội dung chi tiết: tại đây