Trang chủ / Tuyển Sinh / Thông báo tuyển sinh thạc sỹ năm 2022

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ năm 2022

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    35  /TB-ĐHTL-PH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào  tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến năm 2022;

Căn cứ Thông báo Số: 224/TB-ĐHTL của Trường Đại học Thủy lợi về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022;

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:

  1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
STT Ngành đào tạo Mã ngành
1 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 8580202
2 Kỹ thuật xây dựng 8580201
3 Kỹ thuật tài nguyên nước 8580212
4 Kỹ thuật cấp thoát nước 8580213
5 Quản lý xây dựng 8580302
6 Quản lý kinh tế 8340410
7 Quản trị kinh doanh 8340101
8 Kinh tế xây dựng 8580301
9 Công nghệ thông tin 8480201

Thời gian đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2022 gia hạn đến hết ngày 10/07/2022

Link đăng ký: http://dkxt.tlu.edu.vn/

PH - Huong dan DKXT Cao hoc online

Chi tiết vui lòng xem thông báo và phụ lục đính kèm

TB-TS-CAO-HOC-NAM-2022

Phuluc1

Bài Viết Khác

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ …